A Humán Szolgálat feladatai


Felelős az igazgatóság humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, oktatási, egészségügyi, fegyelmi, szociális) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány képzéséért, kiképzéséért és továbbképzéséért, valamint az egészségügyi és mentális állapotáért. 


Személyzeti és munkaügyi feladatok terén:

 • Részt vesz a hivatásos állomány a kormánytisztviselők és a közalkalmazottak szolgálati és közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályozás véleményezésében, a jogszabályok végrehajtása során szakmai felügyeletet gyakorol a kirendeltségek személyügyi tevékenysége felett.

 • Gondoskodik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a miniszteri hatáskörbe utalt személyi intézkedésekkel kapcsolatos határozatok, szociális és kegyeleti gondoskodással összefüggő anyagok előkészítéséről és felterjesztéséről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé.

 • A Szociális Bizottság munkájában részt vesz, döntéseinek előkészítéséhez javaslatot tesz.

 • Előkészíti az állomány nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat.

 • Gondoskodik az igazgatóság teljes állományának szolgálati, munkáltatói és nyugdíjas igazolvánnyal történő ellátásáról.

 • Végzi a munkáltatói és szolgálati igazolványok okmányvédelmével és cseréjével kapcsolatos - hatáskörébe utalt – feladatokat.

 • A személyi állományra vonatkozó állományparancsokat, határozatokat nyilvántartja, archiválja.

 • Végzi a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat, nyilvántartásokat vezet, technikai azonosító kóddal látja el a vagyonnyilatkozatokat és tárolja azokat.

 • Segíti és figyelemmel kíséri, ellenőrzi a minősítésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

 • Működteti a számítógépes nyilvántartási rendszert és az adatbázisát  naprakészen tartja.

 • Kezeli és naprakészen vezeti az igazgatóság személyi állománya személyi anyagait; gondoskodik az állományból távozók fogyatékba helyezett személyi anyagáról és annak nyilvántartásáról.

 • Vezeti a hivatásos a kormánytisztviselői és közalkalmazotti állománycsoport szabadságának nyilvántartását.

 • Végzi a hivatásos a kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos személyzeti és munkaügyi panaszok ügyintézését, közreműködik bejelentések, kérelmek kivizsgálásában.

 • Végzi a fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatokat

 • Elkészíti az igazgató által meghatározott jutalmazási határozatokat, felterjeszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé a magasabb szintű elismerési javaslatokat.

 • Közreműködik az igazgatóság ünnepségeinek megszervezésében, ennek keretében gondoskodik az elismerések átadásának megszervezéséről, végzi az elismerések okmányozását.

 • Előkészíti az igazgató állományszervezési döntéseit, valamint a szervezési állománytáblázat módosíttatásával kapcsolatos feladatokat.

 • Az elöljáró által meghatározottak szerint tájékoztatást ad szakterületén folyó és a végrehajtott feladatokról.

 • A különböző szakfeladatokról írásos összefoglalót készít az igazgató részére.

 • A mindenkor érvényes Határidős Jelentések Táblázata alapján elkészíti jelentéseit, beszámolóit.

 • Éves összesítő jelentést készít az igazgató beszámolójához, valamint megadja a főbb szakmai elgondolásokat az éves munkaterv elkészítéséhez.

 • Részt vesz - szakterületének tekintetében - az igazgatóság tervezett ellenőrzésein.

 • Folyamatosan tájékoztatja a személyi állományt az üdülési lehetőségekről.

 • Szervezi és részt vesz az évente megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozón és a nyugdíjasok kerek évfordulós születésnapja alkalmából történő látogatásokon.

 • A közfoglalkozathatási programmal kapcsolatos személyügyi adminisztrációt felügyeli.

 • Kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel, a tűzoltó szövetség és a polgári védelmi egyesület megyei szervezeteivel, elősegíti azok tevékenységét.

 

 

Egészségüggyel kapcsolatok feladatok területén:

 • Tervezi, szervezi, összehangolja és ellenőrzi az igazgatóság személyi állományának időszakos és soron kívüli egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatát.

 • Szervezi az igazgatóságon és a tűzoltóságokon a PAV vizsgálatokra kötelezett személyek vizsgálaton való részvételét.

 • Részt vesz a személyi állomány egészségének megőrzését, a fizikai állóképesség megtartását, növelését elősegítő tevékenység szervezésében.

 • Figyelemmel kíséri az állomány azon tagjainak egészségi állapotváltozását, akik szakrendelői, vagy kórházi ellátásra szorulnak.

 • Előkészíti a hivatásos állomány felülvizsgálati eljárásához szükséges iratokat.

 • Figyelemmel kíséri a krónikus betegségben szenvedők egészségi állapotát, gondozását, segíti rehabilitációjukat.

 • Közreműködik a rendszeres és időszakos védőoltások megszervezésében.

 • Részt vesz a hivatásos állomány fizikai állapotfelmérésének előkészítésében, levezetésében.

 • Ellenőrzi az állomány éves szűrésének végrehajtását, a dokumentumokat a személyi anyaggyűjtőbe fűzi.

 • A munkaegészségügy területén együttműködésben a munkabiztonsági felügyelővel feltárja a hiányosságokat és javaslatot tesz azok megszüntetésére (ergonómia).

Oktatással, kiképzési, sporttal kapcsolatos feladatok területén:

 • Tervezi, szervezi az állomány képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok végrehajtását.

 • A KSZF Továbbképzési portállal kapcsolatosan végzi a területi adminisztrátori feladatokat.

 • Évente elkészíti az igazgatóság éves képzési és továbbképzési tervét, azokat felterjeszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata részére.

 • Közreműködik a katasztrófavédelmi igazgatóság közép- és hosszú távú oktatási koncepciójának kidolgozásában.

 • Gondoskodik arról, hogy a személyi állomány hivatásos kormánytisztviselői és közalkalmazotti állománycsoportja is rendszeres szakmai jellegű továbbképzésen vegyen részt.

 • Közreműködik a tűzoltó szakképzés szervezésében és lebonyolításában.

 • Kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel, a tűzoltó szövetség és a polgári védelmi egyesület megyei szervezeteivel, elősegíti azok tevékenységét.

 • Közreműködik a különböző szakmai és sport versenyek, vetélkedők és rendezvények szervezésében, lebonyolításában, az állami és társadalmi rendezvényeken biztosítja az Igazgatóság megjelenését, megjelenítését.

Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok területén:

 • Végzi a - munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott – munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatokat: munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében, közreműködés a mentési terv elkészítésében, a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása, közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása, szolgálati/munkabalesetek kivizsgálása, a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.

 • Szervezi az állomány munkavédelmi oktatásával, munkavédelmi vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

 • Részt vesz a munkavédelmet érintő belső szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri a munkavédelmi tartalmú jogszabályokat és gondoskodik azok szükség szerinti ismertetéséről.

 • Szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról.

 • Szakirányítja az igazgatóság műszaki-biztonsági tisztjeinek munkavédelmi tevékenységét.

 • Ellátja az igazgatóság, valamint a szakmai alárendeltségébe tartozó megyei önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi szakmai felügyeletét.

 • Ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat.

 • Évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában illetve az illetékességi területén működő önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket.

 • Évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az igazgatóság állománya és az illetékességi területén működő önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, melynek egy példányát a BM OKF-re felterjeszti.

 • Éves gyakorisággal megszervezi a valamennyi szolgálati helyre kiterjedő munkavédelmi szemlét.