Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra
Közzétéve:  2019. október 16.
Letöltés:    Szervezeti struktúra
Közzétéve:  2019. október 16.
Letöltés:    A szervezeti egységek feladatai
A katasztrófavédelem vezetői

A JNSZ MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. július 29.
Letöltés:    Letöltés
Közzétéve:  2014. július 29.
Letöltés:    Letöltés
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. szeptember 05.
Letöltés:    JNSZ MKI Adatvédelmi Szabályzat 2019
Közzétéve:  2019. július 10.
Letöltés:    A BM OKF Adatvédelmi Szabályzat 2019
Közzétéve:  2014. október 15.
Letöltés:    Vízügyi hatáskört megállapító jogszabályok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 29.Jogszabály archívum
2018. február 07.JNSZ MKI Adatvédelmi szabályzat 2016
2018. február 07.Szervezeti és Működési Szabályzat
2019. július 10.BM OKF Adatvédelmi szabályzat 2017.
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Letöltés:    Hatósági jogkörök

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 09.Befizetésekkel kapcsolatos tájékoztató
2016. augusztus 09.Illetékességi szabályok
2016. augusztus 09.Vízügyi hatósági eljárások
2016. augusztus 09.Vízjogi üzemeltetési engedély
2016. augusztus 09.Vízjogi létesítési engedély
2016. augusztus 09.Elvi vízjogi engedélyezés
2016. augusztus 09.Illetékességi területek
2016. augusztus 09.Hatósági ügyek, hatáskörök
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A JNSZ MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. szeptember 19.
Letöltés:    A szerv nyilvántartásai

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 13.Nyilvántartások nyilvántartása
2019. szeptember 19.Nyilvántartások JNSZ MKI
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2019. szeptember 19.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Közzétéve:  2017. szeptember 12.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének rendje
Kötelező statisztikai adatok szolgáltatása
Közzétéve:  2019. október 04.
Letöltés:    Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai, 2019 III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 12.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai 2013.
2017. szeptember 12.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai 2014.
2017. szeptember 12.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai 2015.
2018. december 10.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai 2016
2018. december 10.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai 2017
2019. május 21.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai 2018
2019. július 26.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai, 2019 I. negyedév
2019. október 04.Közérdekű adat, és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények statisztikai adatai, 2019 II. negyedév
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével,valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.

A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

 

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A JNSZ Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztatás
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen megállapodás.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A JNSZ MKI- nál nincs ilyen megállapodás.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendlekezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

A JNSZ MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Az Igazgatóságon jelenleg nincs

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2019. szeptember 20.

Az Állami Számvevőszék 2018-ban vizsgálta az igazgatóság 2017. évi zárszámadását.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. március 22.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. április 14.Éves (elemi) költségvetés 2015
2014. július 31.Éves (elemi) költségvetés 2013
2017. augusztus 29.Éves (elemi) költségvetés 2016
2015. április 14.Éves (elemi) költségvetés 2014
2014. július 31.Éves (elemi) költségvetés 2012
2019. március 22.Éves (elemi) költségvetés 2017
2019. március 22.Éves (elemi) költségvetés 2018
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. március 29.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 27.Költségvetési beszámoló 2014
2015. szeptember 18.Költségvetési beszámoló 2013
2014. július 31.Költségvetési beszámoló 2012
2017. szeptember 04.Költségvetési beszámoló 2015
2018. május 17.Költségvetési beszámoló 2016
2019. március 29.Költségvetési beszámoló 2017
A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. október 21.
Letöltés:    2019. III. negyedéves mérleg

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 31.2012 I. negyedéves mérleg
2017. szeptember 04.2017. I. negyedéves mérleg
2017. szeptember 04.2016. IV. negyedéves mérleg
2017. május 29.2016. III. negyedéves mérleg
2017. augusztus 29.2016. II. negyedéves mérleg
2016. november 17.2016. I. negyedéves mérleg
2015. november 11.2015. II. negyedéves mérleg
2016. június 10.2015. IV. negyedéves mérleg
2016. június 10.2015. III. negyedéves mérleg
2015. szeptember 18.2015 I. negyedéves mérleg
2015. április 28.2014 IV. negyedéves mérleg
2015. április 28.2014. III. negyedéves mérleg
2014. október 29.2014 II. negyedéves mérleg
2014. július 31.2014 I. negyedéves mérleg
2014. július 31.2013 IV. negyedéves mérleg
2014. július 31.2013 III. negyedéves mérleg
2014. július 31.2013 II. negyedéves mérleg
2014. július 31.2013 I. negyedéves mérleg
2014. július 31.2012 IV. negyedéves mérleg
2014. július 31.2012 III. negyedéves mérleg
2014. július 31.2012 II. negyedéves mérleg
2018. május 17.2017. II. negyedéves mérleg
2018. május 17.2017. III. negyedéves mérleg
2019. március 29.2017. IV. negyedéves mérleg
2019. április 03.2018. I. negyedéves mérleg
2019. április 03.2018. II. negyedéves mérleg
2019. április 03.2018. III. negyedéves mérleg
2019. május 13.2018. IV. negyedéves mérleg
2019. augusztus 09.2019. I. negyedéves mérleg
2019. október 21.2019. II. negyedéves mérleg
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 17.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. április 21.Foglalkoztatottak 2015.IV.negyedév
2016. február 22.Foglalkoztatottak 2015. III. negyedév
2015. november 10.Foglalkoztatottak 2015 II. negyedév
2015. július 22.Foglalkoztatottak 2015 I. negyedév
2015. április 15.Foglalkoztatottak 2014. IV. negyedév
2015. február 12.Foglalkoztatottak 2014 III. negyedév
2014. november 04.Foglalkoztatottak 2014 II. negyedév
2014. augusztus 27.Foglalkoztatottak 2014 I. negyedév
2014. július 31.Foglalkoztatottak 2013 IV. negyedév
2014. július 31.Foglalkoztatottak 2013 III. negyedév
2014. július 31.Foglalkoztatottak 2013 II. negyedév
2014. július 31.Foglalkoztatottak 2013 I. negyedév
2016. július 19.Foglalkoztatottak 2016 I. negyedév
2016. október 20.Foglalkoztatottak 2016.II.negyedév
2017. június 02.Foglalkoztatottak 2016. III. negyedév
2017. június 02.Foglalkoztatottak 2016. IV. negyedév
2017. augusztus 29.Foglalkoztatottak 2017. I. negyedév
2017. október 18.Foglalkoztatottak 2017. II. negyedév
2018. január 30.Foglalkoztatottak 2017. III. negyedév
2018. április 24.Foglalkoztatottak 2017. IV. negyedév
2018. július 27.Foglalkoztatottak 2018 I. negyedév
2018. október 30.Foglalkoztatottak 2018. II. negyedév
2019. január 24.Foglalkoztatottak 2018. III. negyedév
2019. szeptember 05.Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedév
2019. szeptember 11.Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
2019. október 17.Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. október 17.
Letöltés:    Nettó 5 millió forint feletti szerződések, 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. február 03.Szerződések 2015
2015. március 27.Szerződések 2014
2014. július 31.Szerződések 2013
2014. július 31.Szerződések 2012
2017. szeptember 01.Nettó 5 millió Ft fölötti szerződések 2015-2016.
2019. január 09.Netto 5 millió forint fölötti szerződések
2019. július 10.Nettó 5 millió forint feletti szerződések 2017-2018.
2019. október 17.Nettó 5 milió forint feletti szerződések, 2019
Koncessziók

A JNSZ MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2015. január 19.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. július 02.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. március 29.Közbeszerzési terv 2015
2015. április 14.Közbeszerzési terv 2014
2014. július 31.Közbeszerzési terv 2013
2017. március 31.Közbeszerzési terv 2016
2018. március 20.Közbeszerzési terv 2017.
2019. március 27.Közbeszerzési terv 2018.
2019. július 02.Közbeszerzési terv 2019.