Közérdekű bejelentések, panaszok


Közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Jász-Nagykun-Szolnok MKI) az állampolgárok közérdekű bejelentéseit, illetve panaszait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) alapján intézi.

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. A közérdekű bejelentés, valamint a panasz fogalma

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

2. A Jász-Nagykun-Szolnok MKI hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentés, valamint panasz

A Jász-Nagykun-Szolnok MKI többek között tűzvédelem, az iparbiztonság, a polgári védelem, a vízügyi hatósági jogkörök tekintetében közérdekű bejelentés, illetve panasz kivizsgálására jogosult.

A Jász-Nagykun-Szolnok MKI hatáskörébe tartozó ügyek felsorolását itt érheti el.

A Jász-Nagykun-Szolnok MKI illetékességét itt érheti el.

3. A közérdekű bejelentés, valamint a panasz (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtásának módja

Beadvánnyal bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Írásban: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

5000 Szolnok, József Attila út 14.

Elektronikusan: jasz.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Személyesen bejelentést kedden: 8-12 óra és csütörtökön 12-15 óra között lehet tenni. Az ügyfélfogadás helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok, József Attila út 14.

Telefonon: hivatali munkaidőben az 56/510-040-es telefonszámon

A szóbeli (telefonos és személyes) bejelentésekről adatlapot veszünk fel.

Az adatlapról másodpéldányt készítünk. A másodpéldányt személyesen az ügyfélfogadási napokon és időpontban lehet átvenni. Amennyiben a másodpéldányt személyesen átveszik, az átvételéről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia és az átvételt aláírásával igazolnia kell.

4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyfélkapcsolati vezetője

Dr. Szepesi Erika tű. alezredes, hivatalvezető

Hivatalvezető Tel: +36-56/510-040 Fax: +36-56/420-114

E-mail: jasz.ügyfelszolgalat@katved.gov.hu

5. A bejelentések ügyintézésének menete

A közérdekű bejelentést és panaszt a beérkezéstől számított harminc napon belül elbíráljuk. Ha a közérdekű bejelentés és panasz kivizsgálására hatáskörrel nem rendelkezünk, úgy azt eljárásra jogosult szervhez 8 napon belül áttesszük, melyről a bejelentőt egyidejűleg értesítjük. A bejelentő személyes adatainak továbbításához a bejelentő írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájáruló nyilatkozat innen letölthető.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével tájékoztatjuk.

Amennyiben szükséges, a Jász-Nagykun-Szolnok MKI a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost meghallgathatja. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítjük.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő közérdekű bejelentőt, illetve panaszost szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon közérdekű bejelentő, illetve panaszos által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

6. A közérdekű bejelentő, panaszos védelme

A közérdekű bejelentőt, illetve panaszost – a lentebb említésre kerülő kivétellel – nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés, illetve panasz megtétele miatt.

A közérdekű bejelentést, illetve panaszt tevő személyes adatai – a következő bekezdésben foglaltakon túlmenően – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Kérjük, hogy az általános jellegű, nem a panasztörvény hatálya alá tartozó, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos anyagi-, eljárásjogi és technikai kérdéseit a jasz.titkarsag@katved.gov.hu email címre vagy hagyományos postai úton eljuttatni szíveskedjen.

Közvetlen életveszély esetén kérjük, hogy hívja a 105 vagy a 112 segélyhívó számokat!