Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. július 26.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatókról és szolgáltatókról

 a.) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye; b.) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai; c.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye; d.) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja; e.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelőlése; f.) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok a 2009. évi LXXVI. törvény 30. §; és a 2012. évi XC. törvény 12. §; a 63/2012. BM rendelet alapján.

Közzétéve:  2019. augusztus 22.
Letöltés:    Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 08. 21.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A JNSZ MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (oktatásszervezők)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 28.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (szakvizsgáztatók)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 28.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (tűzoltókészülék karbantartás, tűzvédelmi technika felülvizsgálat és javítás)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. május 31.
Megtekint:  
Nyilvántartás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatókról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése és a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1)-(2) bekezdés alapján.

Közzétéve:  2015. szeptember 09.
Letöltés:    Szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján
Közzétéve:  2019. október 17.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019
Közzétéve:  2014. július 31.
Megtekint:  
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegzés vagy egyéb dokumentum vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - vonatkozó hivatkozás.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bek. b) pont alapján

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bek. c) pont alapján

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bek. c) pontja alapján

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés
Közzétéve:  2019. október 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2019. október 17.
Letöltés:    2018. évi statisztikai összegzés
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (1) bek. c) pontja alapján

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az igazgatóság tekintetében nem releváns