Katasztrófavédelmi Mobil Labor

Katasztrófavédelmi Mobil Labor

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban: KML) alaprendeltetése a veszélyes vagy ismeretlen anyagokkal bármilyen módon kapcsolatos káresemények, nagyobb kiterjedésű, ill. időben elhúzódó kárfelszámolás esetén a beavatkozó állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme, a beavatkozók, döntéshozók szakmai támogatása és az ezek biztosításához szükséges feladatok végrehajtása. ADR baleseti kivizsgálásokat végez.

Feladatai:


A káreseménytől függetlenül:

 • A megye területén és a régiós szolgálat magasabb színvonalú ellátása érdekében a szomszédos megyék területének veszélyeztetettség felmérése: nagyobb, esetleg „Seveso” hatálya alá tartozó veszélyes üzemek, főbb szállítási útvonalak ismerete és ellenőrzése, a védelmi tervek áttekintése, vegyi, radiológiai veszélyforrások feltérképezése, felkészülés az esetleges ezekkel kapcsolatos káreseményekre
 • A rendszerbe állított eszközök, műszerek karbantartása, feltöltése, használhatóságának ellenőrzése
 • Szakmai jártasságuk szinten tartása, képzéseken, gyakorlatokon való részvétel, rendszeres helyismereti- és begyakorló gyakorlatok végrehajtása az illetékességi területen belül található veszélyes üzemeknél
 • A felderítés során vett minták bevizsgálását végző laboratóriummal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
 • A feladat végrehajtás során esetlegesen keletkezett veszélyes hulladék elhelyezésének felmérése, összegyűjtésének, szállításának lehetősége
 • Kapcsolattartás és együttműködés más kárelhárítással, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekkel
 • A veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzésében részvétel
 • A szervezett üzembejárásokon részvétel

A káresemény helyszínén:

 • Információgyűjtés a helyszínen az elsőként kiérkező szervektől, dokumentációkból, szakértőktől, szemtanúktól, az élő környezet vizsgálatából, stb.
 • A terület felderítése, a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése céljából a káresemény jellegéből adódó, a helyzetértékeléshez, a további intézkedések meghozatalához szükséges mérések, vizsgálatok, az esetleges mintavételezése elvégzése
 • A mért adatok feldolgozása, kiértékelése, majd ezt követően javaslattétel a védelmi szint meghatározására, lakosságvédelmi intézkedések megtételére, a további kárfelszámolás irányára vonatkozóan
 • A környezet folyamatos monitorozása
 • Együttműködés a beavatkozó tűzoltósággal, közreműködő társszervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával, közvetlen életveszély esetén a mentésben és személymentesítésben való részvétel, valamit vegyi-sugár szennyezett területen az elsősegélynyújtáshoz szükséges szakértői tevékenységben
 • Közreműködés a lakosság gyors helyszíni riasztásában és informálásában
 • A kárfelszámolást követően a szükséges mentesítési eljárások tervezése, szervezése, valamit közreműködés a végrehajtásukban
 • A veszélyes árut szállító jármű balesetének kivizsgálása: az ADR előírásainak megfelelően történt-e a szállítás, az előírások megszegése okozta-e a balesetet
 • Irányítási pontként való működés, rádióforgalmazás bonyolítása, adatrögzítés, stb.

A kárfelszámolást követően:

 • Összefoglaló, elemző jelentés készítése
 • A káresemény helyszínén vett minták vizsgálati laboratóriumba szállítása
 • Talált sugárforrás esetén az illetékes hatóság (Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)) készenléti szolgálatának (Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat (OSKSZ)) értesítése
 • Intézkedés a keletkezett veszélyes hulladékokról a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről, az erre vonatkozó Korm. Rendelet iránymutatása alapján

A KML alkalmazhatósága:

A KML káresethez vonuló személyzete 3 fő. Riasztás esetén a KML munkaidőben 20 percen belül megkezdi a vonulást a kárhelyre.Rendelkeznek különböző típusú szűrő és szigetelő légzésvédelmi és bőrvédelmi eszközökkel, melyek lehetővé teszik a veszélyes vagy ismeretlen anyag jelenlétében is a felderítés végrehajtását, és a kárterületen a szükséges mérések elvégzését.A mért adatokból terjedési modellek felhasználásával a veszélyes anyag szétterjedése, mennyiségének területi megoszlása megbecsülhető.A mérgező, éghető és robbanóképes elegyet alkotó gázok kimutatására és mennyiségének mérésére, valamint a légköri oxigén koncentrációjának mérésére gázérzékelő detektorokat használnak, de rendelkeznek bizonyos gázok, gőzök, egyes harci anyagok kimutatására, hozzávetőleges mennyiségének meghatározására alkalmas csoportanalízis elvén működő reagens készlettel is.A sugárzásmérő eszközökkel a radioaktív sugárzás jelenlétét és mértékét képesek detektálni.A felszerelésükhöz tartozik még mintavevő-készlet, valamint a saját személyzet és a felszerelés mentesítésére alkalmas mentesítő-készlet.