Tisza Mentőcsoport aloldal fejlécképe

Tisza Mentőcsoport

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban JNSZ MKI) 2011-ben kiemelt feladatként tűzte ki a Tisza Mentőcsoport (továbbiakban TMCS) megalakítását. A TMCS megalakításakor – figyelembe véve azt, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyében hat árvízvédelmi komplex csoport működik − célként fogalmazódott meg egy olyan összetett képességekkel bíró városi kutató-mentő, műszaki mentő egység létrehozása, felszerelése, működtetése és alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csoport megalakítása tehát, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója 2011. augusztus 24-én hagyta jóvá a TMCS megalakítási tervét. Székhelye a JNSZ MKI címén található. A csoporton belül három komponens alakult összesen 59 fővel. A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. Megalakítását és felkészítését követően ¬a 2011. október 14-15-én − a Szolnokon megrendezett I. Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőcsoportok Országos Seregszemléje rendezvény keretén belül − hajtotta végre rendszerbeállító gyakorlatát. A TMCS-t nyolc önkéntes mentőcsoport, egyesület és gazdálkodó szervezet alakította meg a megyei igazgatóság irányításával. Az alapító tagokkal részben már hosszú évekre visszamenően szoros kapcsolata volt a JNSZ MKI-nak, többekkel együttműködési megállapodást kötött.

A rendszerbeállító gyakorlatot követően egyértelmű célként fogalmazódott meg a Nemzeti Minősítő Gyakorlaton való részvétel és annak sikeres teljesítése. A Tisza Mentőcsoport a Békés megyében megalakult Körös Mentőcsoporttal közös nemzeti minősítő gyakorlat keretén belül sikeresen vizsgázott közepes városi kutató mentő szakterületre. A csapat változatos összetételéből fakadóan további szakterületek Nemzeti Minősítését készítette elő a JNSZ MKI az elmúlt időszakban. 2015-ben sikeresen sor került az árvízi- és vízimentő, majd 2016- ban búvár szakterületi minősítésre. A mentőcsoport tagszervezetei önállóan vagy együttesen rendszeresen részt vettek megyénk településein bekövetkezett különböző káresemények felszámolásában. A szomszédos megyékben több alkalommal segítségnyújtás keretén belül beavatkoztak, ill. az elmúlt időszak országosan kiemelkedő eseményeinél rendre segítséget nyújtottak. Kiemelt esemény volt a dunai árvízi védekezés és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendkívüli időjárási események következményeinek felszámolása.  

 

TISZA MENTŐCSOPORT

 

A csapat felépítése

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

- Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)

- Műveletek komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

- Támogatási komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

A vezetési komponens személyi állománya a JNSZ MKI állományából került ki. A felszerelésüket a JNSZ MKI raktárbázisából biztosították.

A műveletek és támogatási komponens területi polgári védelmi szakalegység formában működő polgári védelmi szervezet, amelyet megyén kívüli, illetve határon kívüli alkalmazás esetén szintén hivatásos állományú személy vezet. Megyén belüli alkalmazás esetén a műveleteket és támogatási komponenseket nem feltétlenül kell, hogy hivatásos vezesse, hiszen a tűzoltásvezetői (mentésvezetői) hierarchia e komponensek vezetését alapesetben biztosítja.

A Tisza Mentőcsoport teljes állománya 75 fő, közülük hárman a JNSZ MKI állományából kerültek ki (tervező, szervező tiszt, műveletirányító tiszt, logisztikai koordinátor), nyugállományú polgári védelmi, hat tűzoltó tiszt (mentőcsoport-vezető, mentőcsoportvezető-helyettes, műveletek komponens parancsnok, támogatási komponens parancsnok, mentési műveletek csoportvezető, kommunikációs, híradó felelős), valamint polgári védelmi szervezetbe (határozattal) beosztott: 66 fő.

A területi polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány szervezetbe történő beosztó határozatát a lakóhely szerinti illetékes polgármester adta ki.

A mentőcsoport teljes létszámának adatait komponensenkénti és képességenkénti bontásban a melléklet szerinti állománytábla tartalmazza.

 

 

Alegységek feladatai

Vezetési komponens feladatai

- A mentőcsapat riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése, alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése.

- Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás - a kialakult helyzetnek megfelelően a segélykérő megyék (országok) vonatkozásában - az elöljáró és együttműködő szervekkel.

- A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.

- Váltás, kiegészítés, pihentetés lehetőségeinek megszervezése.

- Szükség esetén felkérésére önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése kárterületen.

- A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése.

- A lakosság-tájékoztatási, riasztási feladatokban, menetbiztosítási és rendfenntartási feladatokban való közreműködés ill. kapcsolattartás, kölcsönös tájékoztatás a rendvédelmi szervekkel.

- Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

 

Támogatási komponens feladatai

- A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség szerinti biztosítása.

- A bevetés hazai (külföldi) feltételeinek megteremtése.

- Folyamatos kapcsolattartás, információegyeztetés a Vezetési és Műveletek komponens vezetőivel.

- A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé. A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó TMCS személyi állományának komponensenkénti valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infokommunikáció feltételeinek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.

 

Műveletek komponens feladatai

I. Kutatási műveletek csoport

- A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításban a meghatározott technikai felszerelésekkel gyülekezés a megalakítási helyen.

- A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, feladat pontosítás, szükség esetén speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés.

- A komponens önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kapcsolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.

- Kárhelyre utazás, az INSARAG Irányelvek szerinti SAR kutatási műveletek megkezdése, fizikai, mentőkutyás, valamint műszeres módszerekkel, vízi, földi és légi alkalmazási területeken az adott megye, illetve ország vagy nemzetközi szervezet mentésirányító utasítása alapján, az alábbi képességekkel:

- Eltűnt személyek megkeresése területen (fedett illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyű és közepes műszaki mentő és biztosítási feladatok ellátása. Romos épületek statikai vizsgálata.

- Nagy kiterjedésű katasztrófák (területtüzek, elöntési területek), valamint eltűnt személyek, bajbajutott légi járművekkel kapcsolatos események kezelésénél légi felderítési (fotózási) feladatok végrehajtása.

- Veszélyes anyagokkal (korlátozott vegyi, tűz- és robbanásveszélyes, valamint radioaktív) kapcsolatosan bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a károk felmérésében, kiterjedésének megelőzésében, esetenként csökkentésében, közvetlen életveszély esetén a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítésben) való közreműködés. Biológiai gyorstesztek alkalmazása (JNSZ MKI radiológiai, biológiai és vegyi képességeivel).

- Árvizek és vízi balesetek esetén víz felszíni és víz alatti szakfelderítés végrehajtása, mentés technikai biztosítása.

- A kutatás végrehajtása után a Mentési Műveletek Csoporttal közreműködés a mentési tevékenység végrehajtásában.

- A KMCS parancsnok - önálló alkalmazás esetén a mentés vezetője - által meghatározott jelentési kötelezettség végrehajtása.

- Váltás, kiegészítő csoport fogadása, feladat átadása, tájékoztatása.

- A KMCS parancsnok - önálló alkalmazás esetén a mentés vezetőjének - utasítására a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után a kárhelyről történő levonulás, megalakítási helyre utazás végrehajtása.

- Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

 

II. Mentési műveletek csoport

- Kárhelyre utazás, az INSARAG Irányelvek szerinti SAR műszaki mentési műveletek (tűzoltás, műszaki-mentés, vágás, darabolás, fúrás, vésés, a mentésben résztvevő erők részére a kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak, épületek, építmények megerősítése, ideiglenes helyreállítása, ezekben való közreműködés) végrehajtása. Romosodott területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása. Romok alá szorult áldozat kimentése, egészségügyi ellátáshoz való juttatása.

- Kötéltechnika alkalmazásával magasból, és mélyből való mentési feladatok végrehajtása.

- Árvizek és vízi balesetek estén vízről és vízből való, a mentés során jelentkező vízimentő és búvár feladatok ellátása.

- Váltás, kiegészítő csoport fogadása, feladat átadása, tájékoztatása.

- A MMCS parancsnok - önálló alkalmazás esetén a mentés vezetőjének - utasítására, a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után a kárhelyről történő levonulás, megalakítási helyre utazás végrehajtása.

- A MMCS parancsnok - önálló alkalmazás esetén a mentés vezetője - által meghatározott jelentési kötelezettség végrehajtása.

- Tapasztalatok összegzése, dokumentálás, összefoglaló jelentések elkészítése.

 

III. Egészségügyi műveletek csoport

- Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok ellátása.

- Az ellátott betegek kórházba szállítása.

- A mentésben résztvevő személyek, valamint mentőkutyák egészségügyi biztosítása.

- Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízis állapotban lévő rászorultak - pl. kitelepítettek, szemtanúk pszicho-szociális ellátása.

 

 

A csapattagok kiválasztásának kritériumai

Az egyes tagszervezetekbe jelentkezők kiválasztása és önálló módon történő alkalmazása az alegység parancsnokok, csoportvezetők, cégvezetők döntése alapján történik. A TMCS-ben való részvétel az alábbi kritériumok vizsgálata és teljesülése alapján történhet:

- A tevékenységnek megfelelő dokumentált végzettség és szaktudás,

- Megfelelő dokumentált fizikai, egészségügyi és pszichikai állapot,

- Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás elfogadása (nyilatkozat),

- TMCS működési szabályzat elfogadása,

- Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás,

- Polgári védelmi alapképzés és a vonatkozó Szervezeti és Műveleti Irányelvek megismertetése,

- Gyakorlaton történő alkalmazás, teljesítmény értékelése,

- Rendszeres képzéseken és gyakorlatokon való részvétel.

 

A TMCS teljes, vagy részleges −valós helyzetben történő− alkalmazása esetén, esetén az alábbi algoritmus szerint történik a tagok kiválasztása:

- A feladat alapján történő erő- és eszközigény számvetés,

- Tagok előzetes kiválasztása a feladat függvényében. Az alegység parancsnokok, csoportvezetők javaslata alapján egyeztetésre kerül a TMCS parancsnokkal és helyettesével.

- Csapattagok előzetes kijelölése,

- Képességek és képesítések meglétének és a vonatkozó dokumentumok érvényességének vizsgálata,

- Bevetés előtti orvosi vizsgálat.

Amennyiben a kiválasztott tag megfelel a kiválasztás feltételeinek, úgy részt vehet a bevetésen.

 

 

A csapat mozgósítása és logisztikai biztosítása

 

A TMCS riasztása

- A JNSZ MKI Igazgatója szükség esetén javaslatot tesz az alkalmazási készenlétbe helyezésre jogosult személynek (JNSZ MVB elnök) a TMCS alkalmazására, a rendelkezésére álló információk alapján.

- A JNSZ MVB elnök döntése alapján kerül alkalmazásra a TMCS.

- A TMCS értesítése, riasztása, és szükség szerinti megalakítási bázisra történő berendelése a (továbbiakban együtt riasztás) JNSZ MKI Igazgatójának utasítása alapján, a JNSZ MKI ügyelete által kerül végrehajtásra.

- A TMCS Vezetője a vezetési komponens bevonásával a katasztrófavédelem hivatásos szerveinek ügyeletei (megyei, országos) útján folyamatosan tájékozódik a megye, az ország, eseményeiről, a segélykérésekről, azok jellegéről, helyéről, a beavatkozás erő és eszköz igényeiről.

- A riasztási feladat végrehajtása során a JNSZ MKI ügyeleti szolgálata a Vezetési komponens meghatározott teljes állományát riasztja; a Műveletek és Támogatási komponens további állományának riasztása az állománytáblában rögzített megalakító tagszervezetek vezetői útján kerülnek riasztásra. Ezen - JNSZ MKI ügyeleti szolgálatát érintő - riasztási feladatok rögzítésre kerülnek a JNSZ MKI Értesítési Tervében.

 

A TMCS készenléti ideje

- A bevonásra tervezett önkéntes szervezetek a riasztástól számított 1-3 órán belül megkezdi a vonulást megyén kívüli alkalmazás esetén a TMCS megalakítási bázisára, megyén belüli alkalmazás esetén a TMCS Vezetője által meghatározott, a kárhely közelében lévő gyülekezési helyre.

- A légi felderítő az alkalmazásra tervezett légijármű megyén kívüli tartózkodását köteles bejelenteni a TMCS Vezetőjének vagy helyettesének.

 

A TMCS logisztikai biztosítása

- A felkészítés (kiképzés, gyakorlat), a polgári védelmi szolgálat ellátásának igazolt költségei annak elrendelőjét terhelik.

- A JNSZ MKI részéről a vezetési komponensben található szakember látja el a logisztikai koordinációs feladatokat. Biztosítja az igazgatóság bevonható eszközeinek nyilvántartását és szükség esetén kezdeményezi azok igénybevételét. Szervezi, frissíti a TMCS tagszervezeteinek technikai eszközeinek nyilvántartását, igény esetén segítséget nyújt a csoportok logisztikai jellegű problémáinak megoldásában. Gyakorlatok, bevetések esetén biztosítja a csoport ellátását és elhelyezését. Részt vesz a TMCS lehetséges támogatóinak felkutatásában és a velük való kapcsolattartásban.

- A TMCS egységei képesek részleges alkalmazás esetén önellátó módon biztosítani saját maguk számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

 

 

Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere

 

A TMCS felkészítése

A mentőcsoport részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon minősítésekkel és vizsgákkal (búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető, stb.) amellyel a TMCS-on kívüli tevékenységüket ellátják. Ebből kifolyólag nem részesülnek alapképzésben, hanem a speciális hazai és nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat sajátítanak el az aktuális jogi környezetben.

 

I. Elméleti ismeretek

- katasztrófa-elhárítás, mentés jogszabályi előírásai;

- polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek;

- bevetés, irányítás, tervezés, szervezés;

- nemzetközi terminológiák, fogalmak, szervezetek, módszerek, eljárások;

- nemzetközi segítésnyújtás elvei és gyakorlata;

- mentésben való részvétel alapelvei, ENSZ INSARAG irányelvek;

- vezetési ismeretek, módszerek, csoport stratégiák, motiváció.

 

II. Gyakorlati ismeretek

- nyelvismeret, szakmai, illetve kommunikációs készség;

- bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok;

- kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer;

- folyamatos veszélyhelyzeti tréning, és készségfejlesztés;

- gyakorlás, gyakoroltatás, esettanulmányok megoldásával, elemzésével;

- terepen végrehajtandó gyakorlatok.

 

III. Speciális ismeretek

- elméleti praktikus ismeretek a segítségnyújtás jellegének megfelelően;

- a szomszédos megyékről, országról, szokásokról;

- kárhelyzetről, munkaterületről;

- együttműködőkről és közös munkavégzésről;

- pszicho-szociális ellátásról, katasztrófa pszichológiáról;

- viselkedési kódex alapelveiről.

 

IV. Alkalmasság

- egészségügyi, fizikai állapot, munkaalkalmasság;

- állandó és időleges védettség (védőoltás);

- pszichikai adottságok;

- készségek, fejleszthető tulajdonságok;

- stressz-helyzeti felkészítés.