Közbiztonsági referensekről aloldal fejlécképe

Közbiztonsági referensekről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (katasztrófavédelmi törvény) és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet 2012. január 1-jével bevezette a közbiztonsági referens intézményét. A közbiztonsági referens az egységes katasztrófavédelem olyan eleme, amely a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap kiemelkedő szerepet.

Katasztrófavédelem

Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, a 234/2011. számú Kormányrendelet 76§ (4) bekezdésben meghatározott végzettséggel rendelkező személy.

 

A közbiztonsági referens képesítésére és képzésére vonatkozó előírások

 • A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst (a továbbiakban: referens) jelöl ki.
 • A körjegyzőségekben a körjegyzőséghez tartozó települések polgármesterei közösen jelölik ki a referenst, megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a körjegyzőség székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.
 • A referens a polgármester feladat-meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.
 • A polgármester gondoskodik a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a referensként kijelölt személy katasztrófavédelmi képzéseken történő részvételéről.
 • A referens legkésőbb a kijelölését követő 90 napon belül eredményesen elvégzi a közbiztonsági referensi tanfolyamot és vizsgabizonyítványt szerez.
 • A közbiztonsági referensi tanfolyam szervezéséről és a képzés, valamint a vizsga tartalmának meghatározásáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője gondoskodik.

 

A referens feladatai

A felkészülés időszakában:

 • részt vesz a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítésében,
 • a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken,
 • közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
 • figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
 • közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében,
 • a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit,
 • részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
 • rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
 • kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.

A védekezés időszakában:

 • előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében,
 • kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert,
 • előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
 • részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.

A helyreállítás időszakában:

 • közreműködik a vis maior eljárásban,
 • részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert,
 • közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
 • közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.