Lakosság tájékoztatása aloldal fejlécképe

Lakosság tájékoztatása

A felső küszöbértékű veszélyes üzem által veszélyeztetett település polgármestere a katasztrófavédelmi szervek közreműködésével külső védelmi tervet készít. A külső védelmi terv a súlyos balesetek elleni védekezés és a káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása. A védekezéssel kapcsolatos feladatokat, a védekezésbe bevont szervezeteket, erőket és eszközöket, a védekezésbe bevonható települési infrastruktúrát, valamint a lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedéseket, ezen belül a lakosság tájékoztatásának feladatait foglalja magában. A polgármester a súlyos baleset vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja. A külső védelmi terv a települési veszély-elhárítási terv része. A tervet a területi védelmi bizottság elnöke - a hatóság egyetértésével - hagyja jóvá. Elkészítésének folyamata, mely során a lakosság is információkhoz juthat, véleményezhet, a következő:

  • A hatóság megküldi a biztonsági jelentést a veszélyes üzem hatásai által veszélyeztetett település polgármesterének. A polgármester a biztonsági jelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal együttműködésben elkészíti a külső védelmi terv koncepcióját, és erről, valamint a biztonsági jelentésről hirdetményt tesz közzé. A külső védelmi terv koncepciója tartalmazza a lakosság védelme érdekében alkalmazandó védelmi módszerek és intézkedések elgondolását.
  • A biztonsági jelentést és a külső védelmi terv koncepcióját a hirdetmény közzétételét követő huszonegy napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt a lakosság azokhoz észrevételeket tehet.
  • Új veszélyes üzem építése vagy már működő ilyen üzem tevékenységének a veszélyeztető hatás jelentős növekedésével együtt járó bővítése esetén, a veszélyes üzem telepítési helye szerint illetékes polgármester a biztonsági jelentés kézhezvételétől számított harmincötödik és negyvenötödik nap közötti időben nyilvános meghallgatást tart. A nyilvános meghallgatás közmeghallgatás keretében is megtartható.
  • A külső védelmi tervet legalább háromévente, illetve a biztonsági jelentés módosításának elfogadását követően felül kell vizsgálni.
  • A polgármester a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.
  • A belső védelmi terv és a külső védelmi terv vizsgálata során a hatóság ellenőrzi, hogy a védekezést végrehajtó szervezetek alkalmasak-e a veszélyhelyzeti feladatok ellátására, valamint a szervezetek felszerelése és felkészítése megfelel-e a biztonság követelményeinek. A hatóság kijelöli a veszélyes üzem körüli veszélyességi övezet határait. A hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezetnek a településrendezési tervben való feltüntetését.
  • Az irányelv bevezetése és érvényesítése során kiemelt jelentősséget kap a lakossági tájékoztatás. A felső küszöbértékű veszélyes üzem által veszélyeztetett település polgármestere a katasztrófavédelmi védelmi kirendeltség közreműködésével tájékoztató kiadványt készít. Ebben a lakosságot tájékoztatja a veszélyes üzemről, a lehetséges súlyos balesetekről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről. A tájékoztató kiadványt a biztonsági jelentés vagy a külső védelmi terv módosítása esetén haladéktalanul, de legalább háromévente felül kell vizsgálni. A tájékoztató kiadványt szükség esetén, de legalább ötévenként újra ki kell adni.
  • A tájékoztató kiadvány a biztonsági jelentés és a külső védelmi terv alapján közérthető formában meghatározott tartalommal készül. A kiadvány nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.