Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2022-11-30
BM OKF Adatvédelmi Szabályzat

Közzétéve: 2022-03-29
JNSZ MKI Adatvédelmi Szabályzat

Közzétéve: 2020-12-30
SZMSZ

Közzétéve: 2022-12-01
Introduction

Közzétéve: 2022-12-01
Bemutatkozás

Frissítve: 2020-06-17
Jogszabályok


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2020-02-20
Hatósági jogkörök_2020


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A JNSZ MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2022-12-02
JNSZ MKI Nyilvántartások 2022


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk. 

További pályázatok ITT.

Közzétéve: 2022-11-23
ÖTE pályázat eredménye - 2022

Közzétéve: 2022-06-15
ÖMSZ pályázat eredménye - 2022

Közzétéve: 2022-06-10
ÖTP pályázat eredménye - 2022


Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Frissítve: 2019-12-14
Hirdetmények


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2022-12-01
Közérdekű adatok igénylése


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével,valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.

A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A JNSZ MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2017-09-04
Jogorvoslati tájékoztatás


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen megállapodás. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A JNSZ MKI- nál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendlekezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

A JNSZ MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.